שובר לפרסום בגוגלמהי הטרדה מינית ומהי חובת המעביד

PDF הדפסה דוא
דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 
השיעור נכתב על ידי : מרב רונן   
שישי, 26 פברואר 2010 10:59

הטרדה מינית – כללי :

 

הטרדה מינית היא תופעה שכיחה למדי, במיוחד במקומות עבודה. שכיחותה ותשומת הלב אליה גדלו עם השתלבותן של נשים בשוק העבודה. ממחקרים שנערכו בישראל ובמדינות אחרות בעולם מתברר כי כל אישה שלישית נתקלת או תיתקל בתופעה של הטרדה מינית מילולית או פיזית. בשנות ה-60 של המאה העשרים החלו מדינות להגדיר את התופעה מבחינה משפטית.

קשה לעקוב אחר סטטיסטיקות של הטרדה מינית, כי רבות מהמוטרדות אינן מתלוננות. יש לזכור שהטרדה מינית אינה שייכת בלעדית רק כלפי נשים, גם אם היא נפוצה יותר. ישנם מקרים בהם הטרדה מינית וניצול יחסי סמכות יופעלו כלפי גברים על ידי גברים או נשים אחרים.

 

 

כיצד מוגדרת הטרדה מינית ?

 

 • פלישה למרחב האינטימי של האחר. ההטרדה המינית מתרחשת בחסות הערפול המובנה שבהגדרת מושגים כמו רומנטיקה, חיזור, משיכה, אהבה.
 • הטרדה מינית היא שאלה של קוד אתי, אשר שונה בין אדם לאדם לפי מינו, חינוכו, מבנהו הנפשי, ניסיון חייו ומערכת ערכיו.
 • במקרים רבים מאד הטרדה מינית היא ניצול של סמכות ומעמד לצורך סיפוק צרכים מיניים או לצורך הפגנת שליטה וכוח.

 

 

רמות הטרדה מינית:

 

ישנם ארבע רמות של הטרדה מינית, הנבדלות זו מזו במידת חומרתן:

 • הצקה מינית: אמירות, רמזים, והערות הרומזות ומתייחסות באופן ישיר לגוף המוטרד ולהתנהגות מינית.
 • שוחד מיני: הבטחה מילולית או מעשית, גלויה או סמויה של שכר, תגמול או טובת הנאה כלשהי בגין שיתוף פעולה מיני מלא או חלקי.
 • פיתוי מיני: פניה ישירה או בלתי ישירה אל המוטרד על מנת לקיים איתו מגע מיני מסוג זה או אחר. רמה זו כוללת הצעות, בקשות וגם נגיעות גוף מכוונות שאינן בתום לב.
 • כפייה מינית: איום גלוי או מוסווה בפגיעה וענישה כלשהן כנקמה במוטרד בשל אי שיתוף פעולה מיני מלא או חלקי.

 

 

מהי הטרדה מינית על פי החוק ?

 

החוק כלל הגדרה רחבה עד מאוד להטרדה מינית. על פי החוק הטרדה מינית הינה כל אחת מחמש צורות ההתנהגות האסורות כדלקמן:

 

 • סחיטה באיומים לביצוע מעשה בעל אופי מיני. 
 • מעשה מגונה. 
 • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר האדם שאליו מופנית ההתייחסות הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסויות.
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו לרבות נטייתו המינית של אדם - במקרה זה גם תקרית חד פעמית תהווה הטרדה מינית.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעתו.

 

הגדרת החוק היא רחבה מאוד. בלשון ממצה ניתן לומר כי הטרדה מינית הינה כל התנהגות בעלת אופי מיני של אדם אחד כלפי אדם אחר אשר יש בה כדי לפגוע באחר.

 

דוגמאות של התנהגויות היכולות להיחשב כהטרדה מינית: בדיחות גסות, הצגת תמונות פורנוגראפיות, אמירות דו משמעותיות בעלות אופי מיני, לחץ לבילוי משותף, מגעים פיזיים בעלי אופי מיני, שאלות על הרגלים מיניים וכו'

 

 

 

הטרדה מינית בישראל:

 

במחקרים שנערכו בישראל ובעולם נמצא כי בין שליש למחצית הנשים העובדות הוטרדו מינית בין אם מילולית ובין אם פיזית. דרך התגובה השכיחה הינה דרישה מהמטריד לחדול. בשליש מהמקרים אין הדבר מועיל ואולם רק כ-9% מהנשים פנו לגורם חיצוני. אין ספק כי נפגעות הטרדה מינית חוששות להתלונן במשטרה הן בשל החשש לאבד את מקום עבודתן ומקור פרנסתן, הן בשל החשש כי לא יאמינו להן, והן בשל תחושת בושה והאשמה עצמית. נשים הנופלות קורבן להטרדה מינית נפגעות פגיעה נפשית קשה - נשים דיווחו על דיכאון, תחושת השפלה וירידה בערך עצמי, והן גם נפגעות בתנאי עבודתן ובאפשרות קידומן.

 

 

חובת המעביד או המוסד ומה אומר החוק:

 

אחריות מעבידים -

מקום העבודה הוא בדרך-כלל המקום שבו תופעת ההטרדה המינית היא השכיחה ביותר ובעלת פוטנציאל הפגיעה הגבוה ביותר בשל הפגיעה בפרנסת המוטרד. לפיכך, החוק מטיל חובה על מעבידים לנקוט אמצעים מסוימים על מנת למנוע הטרדות מיניות במסגרת יחסי עבודה. בין היתר עליהם לקבוע דרך יעילה להגשת תלונות, לטפל ביעילות במקרי הטרדה מינית או התנכלות הידועים להם, ולתקן פגיעות שנגרמו עקב הטרדה מינית או התנכלות.

 

נוסח החוק המדויק בעניין חובות המעביד -

נקיטת אמצעים בידי מעביד (תיקון: תשס"ד)

(א) מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור, ולשם כך עליו:

(1) לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית או התנכלות ולבירור התלונה;

(2) לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או התנכלות שידע אודותיהם, וכן לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המעשים האמורים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות.

(ב) מעביד המעסיק יותר מ25- עובדים חייב, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעביד (להלן - תקנון); המעביד יפרסם את התקנון בין עובדיו.

(ג)  מעביד שלא מילא את חובותיו לפי סעיפים קטנים (א)(1) ו-(2) ו-(ב) יהיה אחראי לעוולה אזרחית לפי סעיף 6, או לעוולה אזרחית בשל פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שעשה עובדו, או ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, במסגרת יחסי העבודה.

(ד) שר המשפטים, בהסכמת שר העבודה והרווחה ובאישור הוועדה לקידום מעמד האשה של הכנסת, יקבע -

(1) כללים לביצוע חובות המעביד על פי סעיף זה; כללים כאמור יכול שיהיו כלליים או לפי סוגים של מקומות עבודה, ענפי עבודה או מקצועות;

(2)  תקנון לדוגמה שישמש דוגמה למעביד (להלן - תקנון לדוגמה).

(ה) לצורך קיום חובותיו של המעביד לפי סעיף קטן (ב), יערוך המעביד בתקנון לדוגמה את ההתאמות הנדרשות.

(ו)  לעניין סעיף זה, "התנכלות" - לרבות פגיעה כאמור בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

(ז)  הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, גם על מוסד להשכלה לבוגרים, ולעניין זה יראו את המוסד - כמעביד, את המורה או המרצה - כעובד או כממונה מטעם המעביד ואת התלמיד או הסטודנט - כעובד.

 

 

מולטידע - סרטי הדרכה בנושא הטרדה מינית :

 

 • הסרט "הטרדה מינית תחליטו אתם" - הסרט מנסה להבהיר את הבלבול השורר לגבי השאלה מהי הטרדה מינית ומה היא לא. באמצעות מצבים השייכים לתחום האפור של הטרדה מינית במקומות עבודה שונים, מתבקשים הצופים לקבוע האם מתרחשת הטרדה מינית.
 • הסרט "הטרדה מינית כן או לא" - באמצעות סיטואציות דרמה המתרחשות במקומות עבודה שונים, מזהה הסרט מצבים הנחשבים להטרדה מינית וכאלה שנמצאים בתחום האפור ואינם נחשבים בעיני החוק להטרדה מינית.
 • הסרט "הטרדה מינית מעבר לחוק" - באמצעות קטעי דרמה ושיחות עם גברים ונשים, בוחן הסרט דרכים להפסקת מעגל ההטרדה המינית במקום העבודה, וסוקר את ההשלכות השליליות של הטרדה מינית על העובדים ועל הארגון כולו.
 • הסרט "טיפול בתלונה על הטרדה מינית" - הסרט עוקב אחר הטיפול בעובדת המתלוננת על הטרדה מינית מצד הבוס שלה, ומתארת את הדרך בה נבדקת התלונה במקום העבודה.
 • הסרט "מעבר להטרדה מינית" - הסרט עוסק בהגנה על העובדים מפני הטרדות המבוססות על הבדלי גזע, מוצא, מין, גיל ומצב גופני, מציג סיטואציות שונות ומדריך כיצד לנהוג.
 •  

   

  כתבה ב- YNET:

  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3503520,00.html

   

  נושאי סרטים נוספים:

   

  פיתוח הדרכה - ערכות הדרכה לבטיחות –

  ערכות הבטיחות הן מוצר חדש ל פיתוח הדרכה, המסייע להעביר הדרכות חוויתיות, מקצועיות ואינטראקטיביות. כל ערכה מכילה סרט מקצועי להדרכת בטיחות, מצגת הדרכה הכוללת הסברים למדריך, הפעלה אינטגרטיבית ומבזק ידע.

   

  פרזנטציה - הבמה לרשותך

  דרמה משעשעת המציגה עובד צעיר, שעומד להגיש פרזנטציה לראשונה בחייו. במהלך הסרט הוא לומד את הכללים שיעזרו לו לעבור את שלבי ההכנה, להתגבר על הפחדים ולהגיש פרזנטציה יעילה, מעניינת ומשכנעת.

   

  שפת גוף - ליצור קשר ב- 90 שניות -

  סרט משעשע המתמקד בחשיבותן של השניות הראשונות באינטראקציה עם הלקוח. ניקולס בות'מן, מומחה בעל שם עולמי, מספק דרכים מומלצות שיסייעו לנצל את הזמן הקצר הזה כדי לבנות במהירות קשר של אמון וקירבה, באמצעות גישה נכונה, שפת גוף מתאימה ויכולת לנהל שיחה.

   

  פיתוח מנהלים - המנהל הבלתי מאורגן - הקללה

  דרמה משעשעת בכיכובו של ג'ון קליז כסנט פיטר, שלא מאפשר לריצ'רד לואיס להיכנס לגן-העדן עד אשר ילמד לנהל. הפרק הראשון מוכיח, בליווי הדגמות, כיצד לא ניצל המנהל נכון זמנו,לא האציל סמכויות ולא הדריך את עובדיו. סרט פיתוח מנהלים מצויין.

   

  משוב - המנהל כחונך

  דרמה המלמדת מנהלים בכל הדרגים כיצד לתת משוב שוטף לעובדיהם, כיצד להגיב על עבודה טובה ואיך להעיר על עבודה גרועה ולתקן טעויות. הסרט גם מספק דרך יעילה להתמודדות עם איחורים ומסביר למנהלים כיצד להשפיע בצורה משמעותית על עולמם של הכפופים להם.

   

  תרבות ארגונית – שוק הדגים בסיאטל

  הסרט מתאר את שוק הדגים המפורסם בסיאטל, ומציג את עובדיו המפגינים גאווה, מחוייבות ונאמנות לעבודתם. הסרט מביא את "פילוסופיית הפיש" הניתנת ליישום בכל מקום עבודה, כשעובדים יווכחו שהם יכולים ליצור מקום עבודה מעניין, בעל תרבות ארגונית מהנה ואנרגטית יותר.

   

  קבלת החלטות - המטרה

  דרמה המבוססת על רב המכר של אלי גולדרט ומלווה את נסיונותיו של אלכס רוגו להציל את המפעל שלו מפני סגירה. הסרט מתמקד בדרכי קבלת החלטות ובשיפור הפריון באמצעות הבנת מטרות הארגון, זיהוי צווארי בקבוק ועבודת צוות

   

   

   

  ועוד.

   

    

   

  אודות מולטידע:

  חברת מולטידע מייצגת בישראל בלעדית את חברות הפקת סרטי ההדרכה המובילות בעולם (ארה"ב, אנגליה, אוסטרליה ודרום אפריקה).
  מולטידע מספקת למנהלים ולעובדים סרטי הדרכה בתחומים של ניהול, מנהיגות, שיפור שירות, מכירות, איכות, בטיחות, משוב, תרבות ארגונית, תקשורת בין אישית, שפת גוף, קבלת החלטות, משא ומתן, הטרדה מינית ועוד ועוד...
  כל הסרטים מתורגמים לעברית וניתנים לרכישה, להשאלה חד פעמית או להשאלה במסגרת מנוי שנתי אך ורק באמצעות מולטידע.
  ספריית סרטי ההדרכה מתעדכנת באופן קבוע, וסרטים חדשים מצטרפים מדי חודש ועומדים לרשות הלקוחות (קיימת גם אפשרות לייבא ולתרגם סרטים על פי דרישת לקוחות).
  אתר: www.multiyeda.co.il


  www.multiyeda.co.il
   
  מאמרים נוספים :

  » ניהול ועד בית באור עקיבא

  ניהול ועד בית באור עקיבא , מאפשר לשמור על הבניין שבו אתם גרים, בצורה טובה מאוד.חברת ניהול של ועד בית, מפחיתה מהעומס שמוטל, על חברי ועד הבית.העיר אור עקיבא נמצאת צפונית לחדרה, ויש בה אוכלוסייה של כ-20 אלף תושבים. בעיר שהבנייה...

  » תשלום דמי ועד בית

  תשלום של דמי ועד הבית נועדו לכסות  את הוצאות התחזוקה והניהול של הבניין המשותף.מסי  ועד הבית נקבעים ומחושבים בין בעלי הדירות בהתאם ליחס שבין שטח הדירה לשטח כלל של הדירות בית המשותף.התשלום של דמי הינם בגדר חובה...

  » האם צריך יועץ בטיחות במסיבות טבע

   יועץ בטיחות לחגוג ולחזור בשלוםאוהלי ענק ו-DJ בפיקוח יועץ בטיחות, קונסטרוקטור מופקד באירועים המוניים על תכנון ובקרת איכות ובטיחות ההקמה של מתקנים ארעיים. כמו כן מוטל עליו תכנון ושמירה על כך שקיימות דרכי גישה נאותות אל...

  » בגדי עבודה יונידרס

  משמשים אותנו לטובת עבודה כפועלי ייצור, מפעילי מכונות, מחסנאים, נהגים, שליחים ועוד, על מנת למצוא בגדים נוחים ובטוחים לעבודה – יש לכם רק כתובת אחת.לבחור באיכות הגבוהה ביותרבגדי עבודה ישמשו אתכם לתקופה ארוכה ולכן מומלץ...

  » קצין בטיחות בתעבורה כלי לייעול כל צי רכב

  ססיבות למינוי קצין בטיחות בתעבורה בארגונים קטניםקצין בטיחות בתעבורה, בין אם במיקור חוץ על ידי חברה המספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה או השמה כעובד החברה, מהווה צעד ייעול משמעותי מאין כמוהו. החוק ותקנות התעבורה מגדירות...

  » מבחן ההסמכה ב-PHP של חברת Zend

  כפי שכל מי שעוסק בגיוס מפתחי תוכנה לחברות הייטק יודע, הבעיה האמיתית איננה במציאת עבודה. הבעיה האמיתית היא במציאת מתכנתים. בשוק העבודה כמעט שאין מקום למתכנתים בינוניים וזוהי גם הסיבה לכך שברוב המשרות מתעקשים על גיוס...

  » טיפול ביתי במבוגרים סיעודיים

  מבוגרים סיעודיים זקוקים לטיפול רב יחד עם השגחה ברוב שעות היממה. טיפול ביתי באדם סיעודי כרוך בלא מעט אתגרים, הכנות, שעות עבודה וקשיים. לא כל אחד יוכל לטפל באדם סיעודי ולא בכל בית הדבר מתאפשר. פנייה לטיפול ביתי עולה על הפרק...

  » אביזרים למבוגרים סיעודיים – מה כדאי שיהיה לכם בבית?

  טיפול סיעודי ביתי ניתן בהיקף מלא של 24 שעות ביממה או בהיקף חלקי של כמה שעות בכל יום. היקף הסיוע לו זקוק האדם המבוגר נקבע בהתאם למצבו הנפשי והמנטלי. ישנם מקרים בהם מספיקה עזרה של כ-3 שעות בכל יום מול מקרים בהם נדרשים סיוע מלא...

  » פתרונות ניידות למבוגרים עצמאיים

  רולטורים הם פתרון הניידות הטוב ביותר בעבור אותם מבוגרים שזקוקים רק למעט תמיכה במהלך הליכה בבית או בחוץ. המתקן מהווה תוספת של יציבות ואפשרות למנוחה קלה במהלך ההליכה. רולטור 4 גלגלים או 3 גלגלים מתאים למבוגרים עצמאיים...

  » מתי כדאי להתחיל שימוש בכסאות גלגלים

  התחלת שימוש בכיסא גלגלים כרוכה ברוב המקרים בקושי נפשי ופיזי. על האדם המשתמש בכיסא להתרגל למצבו החדש, ללמוד להכיר את הסביבה שלו מחדש ולהתרגל לתפעול הכיסא באופן עצמאי או עם סיוע. כסאות גלגלים נדרשים בשלב בו האדם כבר אינו...
  STU2

  רוצים להוסיף מאמר לאתר? הרשמו עכשיו והכניסו מאמר חדש

  לוח דרושים מהיום

  חיפוש עבור דרוש - אתר משרות

  חיפוש מהיר בגוגל

  מאמרים - כל הזכויות שמורות לפרסום אתרים באינטרנט מבית אקטיביטק בע"מ קידום אתרים